Mokymai

Kompetencijų stiprinimo priemonių programa

Lietuvos sporto federacijų sąjunga, atsižvelgdama į savo narių – sporto organizacijų išreikštą poreikį bei pasinaudodama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbiama programa, pradeda vykdyti projektą – LSFS narių (federacijų) efektyvumo ir veiklos organizavimo gebėjimų kokybės gerinimas teikiant viešąsias paslaugas.

Remiantis LSFS patirtimi, bendraujant su federacijomis, valstybinėmis ir savivaldos institucijomis bei įgyvendinant įvairius mokymus, nevyriausybinėms sporto organizacijoms labiausiai trūksta praktinių žinių ir gebėjimų siekiant efektyvinti veiklos organizavimą ir gerinti esamų paslaugų kokybę bei teikti naujas poreikį atliepiančias viešąsias paslaugas. Viena didžiausių to priežasčių yra praktinių žinių darbo vietoje trūkumas ir didelė kompetentingų darbuotojų kaita.

Todėl LSFS mato tikslingumą ir poreikį inicijuoti kompetencijų stiprinimo priemonių programą savo narių veiklų efektyvinimui ir veiksmingo bendradarbiavimo užtikrinimui, formuojant ir įgyvendinant sporto politiką savivaldos ir nacionaliniu mastu bei teikiant viešąsias paslaugas.

Projekto tikslas – užtikrinti LSFS sporto organizacijų-narių (federacijų) efektyvumo ir veiklos organizavimo gebėjimų kokybės gerinimą teikiant viešąsias paslaugas, taip skatinant tolygią, ilgalaikę sporto sektoriaus plėtrą.

Projekto uždaviniai:
1. Grupinių mokymų ciklo suorganizavimas, siekiant teikti kokybiškas viešąsias neformalaus švietimo ir ugdymo paslaugas.
2. Individualių konsultacijų suorganizavimas, siekiant teikti kokybiškas viešąsias neformalaus švietimo ir ugdymo paslaugas.
3. Suorganizuoti renginį, skirtą LSFS narių tarpusavio bendradarbiavimui su viešuoju sektoriumi bei valstybinėmis institucijomis patirčių viešinimui ir geriausiųjų apdovanojimui.

Kompetencijų stiprinimo priemonių programa sporto organizacijoms susidės iš:
1. Grupinių mokymų ciklo ir individualių konsultacijų organizavimo; bei
2. LSFS narių tarpusavio bendradarbiavimo su viešuoju sektoriumi bei valstybinėmis institucijomis patirčių viešinimui ir geriausiųjų apdovanojimui skirto vienos dienos renginio organizavimo.

Veiklų organizavimas:
– Kvietimas į nuotolinius finansinių ataskaitų ruošimo ir jų gerinimo mokymus federacijoms;
– Kvietimas į nuotolinius viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo mokymus federacijoms;
– Kvietimas į praktinius užsiėmimus/mokymus naudojantis Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (CVP IS) federacijoms;
– Kvietimas į konsultacijas sporto organizacijos vidinių dokumentų ir sutarčių ruošimo klausimais.

Finansinių ataskaitų ruošimo ir jų gerinimo mokymų medžiaga.
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo mokymų medžiaga.

LSFS narių tarpusavio bendradarbiavimui su viešuoju sektoriumi bei valstybinėmis institucijomis patirčių viešinimo renginys.

Pasiekti projekto rezultatai:
Suorganizuoti mokymai:
1) Tema: Federacijų viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas. Mokymai įvyko 2022-12-15, dalyvavo 42 asmenys.
2) Tema: Praktiniams darbas su CVP IS sistema. Mokymai įvyko 2022-12-06 ir 2022-12-16, dalyvavo 40 asmenų.
3) Tema: Federacijų finansinių ataskaitų ruošimas ir jų gerinimas. Mokymai įvyko 2022-11-29, dalyvavo 49 asmenys.
Suorganizuotos individualios konsultacijos:
1) Tema: Organizacijos vidinių dokumentų peržiūrėjimas ir atnaujinimas. Konsultacijos vyko nuo 2022-11-07 iki 2022-12-30, konsultacijos suteiktos 20 asmenų.
2) Tema: Sutarčių su sportininkais ir (ar) sporto organizacijomis parengimas. Konsultacijos vyko nuo 2022-11-07 iki 2022-12-30, konsultacijos suteiktos 20 asmenų.
Iš viso organizuotose veiklose dalyvavo 171 asmuo.
Suorganizuotas LSFS narių tarpusavio bendradarbiavimo su viešuoju sektoriumi bei valstybinėmis institucijomis patirčių viešinimo renginys ir geriausiųjų apdovanojimai, kurie įvyko 2022 m. gruodžio 20 d., Vilniuje. Renginyje dalyvavo 76 asmenys.

Projektui lėšas skyrė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2022.11.04 – 2022.12.31
Skirta biudžeto lėšų suma: 23,513.95 Eur
Panaudota biudžeto lėšų suma: 23,383.62 Eur

Sporto sektoriui būdingų gerojo valdymo principų taikymas LSFS narių ir jų sporto organizacijose
Lietuvos sporto federacijų sąjunga, atsižvelgdama į savo narių – sporto organizacijų išreikštą poreikį bei pasinaudodama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbiama programa, įvykdė projektą – Sporto sektoriui būdingų gerojo valdymo principų taikymas LSFS narių ir jų sporto organizacijose, skirtą nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų instituciniam stiprinimui didinti.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamas Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo konkursas buvo puiki galimybė sporto organizacijoms suvokti gerojo valdymo principų taikymą ir naudą, gaunamą pridėtinę vertę, sporto sektoriuje sudalyvaujant Sporto sektoriui būdingų gerojo valdymo principų taikymo programoje (toliau Programa).
Ši Programa tai praktinis įrankis, siekiant LSFS tvaraus bendradarbiavimo su valstybės ir savivaldybių institucijomis, padedant joms formuoti ir įgyvendinti veiksmingą valstybės politiką švietimo ir sporto srityje, stiprinant LSFS narių kompetenciją ir institucinius gebėjimus, įtraukiant nevyriausybines sporto organizacijas į viešųjų paslaugų teikimą pateikiant praktines gaires, nustatant ir tinkamai įgyvendinant sporto sektoriui būdingus gerojo valdymo principus.

Paruošti dokumentai:
1. Sporto sektoriui būdingų gerojo valdymo principų taikymo analizė;
2. Sporto sektoriui būdingų gerojo valdymo principų, sietinų su sporto organizacijų etikos kodeksų nuostatomis, taikymo rekomendacijų sąvadas;
3. Tvarių sporto renginių organizavimo Lietuvoje gairės;
4. 5 pasiūlymai ir rekomendacijos dėl kompetencijų didinimo administracinių reikalavimų atitikties srityje;
5. 5 pasiūlymai ir rekomendacijos dėl sporto organizacijų bendradarbiavimo mechanizmų kūrimo ir stiprinimo.

Projekto pražia: 2021 03 12
Projekto pabaiga: 2021 11 30
Projektui lėšas skyrė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Skirta biudžeto lėšų suma: 45.160 Eur

NGVPT programa

Lietuvos sporto federacijų sąjunga, atsižvelgdama į savo narių – sporto organizacijų išreikštą poreikį bei pasinaudodama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbiama programa, pradeda vykdyti projektą – Gerojo valdymo principų taikymas LSFS narių ir jų sporto organizacijose, skirtą nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų instituciniam stiprinimui didinti.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamas Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo konkursas yra puiki galimybė sporto organizacijoms suvokti gerojo valdymo principų taikymą ir naudą, gaunamą pridėtinę vertę, sporto sektoriuje sukuriant Nacionalinę gerojo valdymo principų taikymo sporto organizacijose programą (toliau NGVPT programa).

Ši NGVPT programa būtų praktinis įrankis, siekiant užtikrinti skaidrų sporto organizacijų lėšų panaudojimą ir atsakomybę prieš savo narius bei kitas suinteresuotas puses, padėtų lengviau pritraukti valstybės ir privačių rėmėjų finansavimą, efektyviau dirbti ir pasiekti geresnių veiklos rezultatų regioniniu bei nacionaliniu mastu. Taip pat padidintų sporto organizacijų bendradarbiavimą ir tarpusavio komunikavimą su valstybinėmis bei savivaldybių institucijomis – taip užtikrinant kokybiškų bei viešosios politikos viziją atitinkančių veiklų nacionaliniu bei vietos lygmeniu organizavimą.

NGVPT programa, įgyvendinant numatytus etapus, užtikrintų LSFS sporto organizacijų narių institucijų bendradarbiavimo ir kompetencijų gebėjimų augimą ir padėtų didinti įvairiapusiškumą, kas užtikrintų tvarų sporto organizacijų vystymąsi. Taip pat padidintų bendradarbiavimą ir tarpusavio komunikavimą su valstybės bei savivaldybių institucijomis, užtikrinant kokybiškų bei viešosios politikos viziją atitinkančių veiklų organizavimą.

Paruošti dokumentai:
1) LSFS narių ir jų sporto organizacijų galimybių teikti viešąsias neformalaus švietimo ir ugdymo paslaugas savivaldos lygiu analizė
2) Gerojo valdymo principų ir rekomendacijų sąvadas
3) Pasiūlymas ir rekomendacija savivaldybėms:
I)Sporto organizacijų gero valdymo principų taikymo nauda bendradarbiaujant su savivaldybėmis
II)Gerojo valdymo principų taikymas tobulinant sporto organizacijų konkursų nuostatus savivaldybių organizuojamuose konkursuose
III)Gerojo valdymo principų taikymas tobulinant sporto organizacijų teikiamų paraiškų vertinimo metodiką savivaldybių organizuojamuose konkursuose, kurių pareiškėjai – sporto organizacijos (įvertinant anti-dopingo, garbingo žaidimo ir lošimų ((“piniginių statymų“)) aspektus)
4) Užsienio ir Lietuvos šalių sporto srityje dirbančių NVO bendradarbiavimo su savivaldybėmis gerųjų praktikų sąvadas

Projektui lėšas skyrė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Skirta biudžeto lėšų suma: 47,224.00 Eur

Lietuvos sporto federacijų sąjunga kartu su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, Estijos olimpiniu komitetu bei Latvijos sporto federacijų taryba organizuoja tarptautinę konferenciją tema „Practical Execution of Good Governance in Sport for Baltics – GANTT“
Konferencijos tikslas – stiprinti gerojo valdymo sporte taikymo principus, pateikiant praktinius pavyzdžius ir aptariant jų naudojimą, iššūkius bei galimybes sporto organizacijoms Baltijos regione ir ES.

Data: Lapkričio 8 d., penktadienis
Laikas: 09:00–17:00
Vieta: Holiday Inn Vilnius (Šeimyniškių g. 1, Vilnius)

Konferencijoje pranešimus skaitys:

Dr. Arnout Geeraert, Belgijos Leveno katalikiškojo universiteto, LINES instituto (K. U. Leuven, LINES institute) docentas;

Heidi Pekkola, Europos olimpinių komitetų (EOC – European Olympic Committees) asociacijos direktoriaus pavaduotoja;

Liisa Roos, Estijos sporto švietimo ir informacijos fondo (Estonian Sports Education and Information Foundation) atstovė.Detali programa bus paskelbta vėliau.
Registracija į renginį iki spalio 31 d., registruotis – ČIA
Organizatoriai pasilieka teisę registraciją uždaryti anksčiau.
Konferencija yra nemokama ir vyks anglų kalba.
Daugiau informacijos project@lsfs.lt
Projektas yra finansuojamas:

Sporto administratorių kursai. 2018.04.19-20 ir 2018.05.10 (Vilnius).

Olimpinis solidarumas, siekdamas padėti nacionaliniams olimpiniams komitetams kuo geriau įgyvendinti olimpinio sąjūdžio tikslus, vykdo įvairias sudėtines programas, tarp jų ir Sporto administratorių programą.
Sporto administratoriams skirtu projektu siekiama gilinti žinias apie olimpinį sąjūdį, jo vertybes, sportui iškylančius iššūkius ir sporto vadybą. Programa taip pat siekiama ugdyti gebėjimus, rengti priemones ir procedūras, kurios padėtų sportui klestėti XXI amžiuje, tokiu būdu padedant visoms sporto organizacijoms kelti administravimo profesionalumą.
Bendra informacija apie projektą, mokymų temos, lektoriai ir programa.
Dalyvio paraiška.
Kvietimas.
Pranešimas spaudai (informacija pateikta iš LTOK internetinės svetainės) 2018.05.11

***
Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas.

Lietuvos sporto federacijų sąjunga, atsižvelgdama į savo narių – sporto organizacijų išreikštą poreikį bei pasinaudodama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbiama programa, pradeda vykdyti projektą, skirtą nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų instituciniam stiprinimui didinti.
Projektu yra siekiama panaikinti atotrūkį tarp teorijos ir praktikos, stiprinant sporto federacijų ir sporto klubų valdymą, pateikiant praktines gaires, kaip nustatyti ir tinkamai įgyvendinti gero valdymo principus. Tai padėtų nustatyti, skatinti ir dalintis gero valdymo sporte praktikomis ir suteikiant mokymus padėti kurti reikiamus įgūdžius praktiškai taikyti šiuos principus regioninėse ir nacionalinėse sporto organizacijose.
Projektas bus vykdomas 2018 metų spalio – gruodžio mėnesiais.
Planuojama programa susidės iš keturių etapų:
1. Gerojo valdymo sporte analizė ir diskusijos;
2. Gerojo valdymo sporto organizacijose principų taikymo praktinio vadovo sukūrimas;
3. Mokymų ciklo tikslinei grupei surengimas 5 didžiuosiuose Lietuvos miestuose;
4. Baigiamosios gerojo valdymo sporto sektoriuje konferencijos surengimas.
Projektui lėšas skyrė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
– Kvietimas dalyvauti gerojo valdymo sporte pristatyme ir diskusijoje su nevyriausybinėmis sporto organizacijomis bei valstybinėmis institucijomis ir savivalda
– Įvyko gerojo valdymo sporte pristatymas ir diskusija su nevyriausybinėmis sporto organizacijomis bei valstybinėmis institucijomis ir savivalda
– Gerojo valdymo sporto organizacijose principų taikymo praktinis vadovas
– Kvietimas dalyvauti gerojo valdymo sporte mokymuose skirtuose LSFS nariams
– Kvietimas dalyvauti baigiamojoje gerojo valdymo sporto sektoriuje konferencijoje
– Įvyko gerojo valdymo sporte mokymų ciklas skirtas LSFS nariams
– Įvyko baigiamoji gerojo valdymo sporto sektoriuje konferencija

Z karta – stiprybės ir iššūkiai (treneriams). 2017.03.24 (Vilnius).

Kvietimas.
Lektorė – p. Ilona Tilindienė (LSU).
Pranešimas spaudai.

***
Sporto administratorių kursai. 2017.04.27-28 ir 2017.05.18-19 (Vilnius).

Olimpinis solidarumas, siekdamas padėti nacionaliniams olimpiniams komitetams kuo geriau įgyvendinti olimpinio sąjūdžio tikslus, vykdo įvairias sudėtines programas, tarp jų ir Sporto administratorių programą.
Sporto administratoriams skirtu projektu siekiama gilinti žinias apie olimpinį sąjūdį, jo vertybes, sportui iškylančius iššūkius ir sporto vadybą.
LTOK informacija: Sporto administravimo kursai ir Sporto administravimo kursai 1 priedas.
Lektoriai: LTOK darbuotojai bei kviestiniai svečiai. Kvietimas.
Sporto administratorių kursų pirmas ciklas.
Pranešimas spaudai. 2017.05.23

***
Vaikų, pasižyminčių charakterio akcentuacijomis (sutrikimais) ypatumai ir pedagoginės intervencijos galimybės (treneriams). 2017.06.22 (Vilnius).

Kvietimas.
Lektorė – p. Ilona Tilindienė (LSU).
Pranešimas spaudai. 2017.06.22

***
Sporto administratorių kursai treneriams. 2017.09.07-08 ir 09.28-29 (Vilnius).

Olimpinis solidarumas, siekdamas padėti nacionaliniams olimpiniams komitetams kuo geriau įgyvendinti olimpinio sąjūdžio tikslus, vykdo įvairias sudėtines programas, tarp jų pirmą kartą vykdo Sporto administravimo programą treneriams.

Sporto administravimo projektu, skirtu treneriams, siekiama gilinti žinias apie olimpinį sąjūdį, jo vertybes, sportui iškylančius iššūkius ir sporto vadybą.
LTOK informacija: KvietimasRegistracijos forma.

Kvietimas.
Pranešimas spaudai 2017.09.12

***
Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas.

Kvietimas.
Kvietimas dalyvauti procesų ir finansų valdymo mokymuose skirtuose LSFS nariams 2017.10.04
Kvietimas dalyvauti viešųjų ryšių, teisės ir projektų finansavimo mokymuose skirtuose LSFS nariams 2017.10.26
Įvyko procesų ir finansų valdymo mokymai skirti LSFS nariams 2017.10.17
Įvyko viešųjų ryšių, teisės ir projektų finansavimo mokymai skirti LSFS nariams 2017.11.08

Laimėjimų (sėkmės) motyvacijos teorijos (treneriams). 2016.01.26 (Vilnius) ir 2016.03.24 (Kaunas).

Kvietimas (Vilnius). Kvietimas (Kaunas).
Lektorė – p. Ilona Tilindienė (LSU). Pranešimas.
Pranešimas spaudai (Vilnius).

***
Sporto organizacijų rinkodara ir finansinio savarankiškumo stiprinimas (sporto vadybininkams, kartojamas 2015 m. seminaras). 2016.02.04; 02.18; 02.26 (Vilnius).

KvietimasInformacija.
Lektorius Balys Viršutis, Door Training „Marketingo pagrindai“.

***
2016 m. Sporto administratorių kursai.Pirmas ciklas: 2016.04.14-15 ir 05.02-03 (Birštonas).

KvietimasInformacijaApie projektąDalyvio paraiškos forma.
Antras ciklas: 2016.11.03-04 ir 11.24-25 (Vilnius). KvietimasInformacijaApie projektą. Dalyvio paraiškos formaPriedas.
Olimpinis solidarumas, siekdamas padėti nacionaliniams olimpiniams komitetams kuo geriau įgyvendinti olimpinio sąjūdžio tikslus, vykdo įvairias sudėtines programas, tarp jų ir Sporto administratorių programą.
Sporto administratoriams skirtu projektu siekiama gilinti žinias apie olimpinį sąjūdį, jo vertybes, sportui iškylančius iššūkius ir sporto vadybą.
Lektoriai: LTOK darbuotojai ir LSU dėstytojai.

Pranešimas spaudai 2016.05.04.
Pranešimas spaudai 2016.11.07.
Pranešimas spaudai 2016.11.28.

***
Efektyvi komunikacija. Praktinės dirbtuvės (sporto administratoriams). 2016.05.24 (Vilnius).

Kvietimas.
Lektorė – dr. Inga Staškevičiūtė-Butienė (LSU). Pranešimas.
Pranešimas spaudai.

***
Trenerio darbo ypatumai su skirtingo amžiaus ir lyties sportininkais (treneriams). 2016.06.09 (Vilnius).

Kvietimas.
Lektorė – p. Ilona Tilindienė (LSU). Pranešimai: amžių skirtumailyčių skirtumai.

***
Susitikimas-seminaras su sporto federacijų vadovais sporto vadybos klausimais. 2016.09.29 (Vilnius).

Lektoriai: Lietuvos sporto federacijų sąjungos prezidentas Rimantas Kveselaitis ir generalinė sekretorė Agnė Vanagienė.
Pristatymas dėl naujovių Kūno kultūros ir sporto rėmimo fonde.

***
Praktiniai mokymai: Viešųjų pirkimų vykdymo pagrindai. 2016.11.02. (Vilnius).

Kvietimas.
Lektorius – Rytis Maliukevičius, Viešųjų pirkimų agentūros direktorius.

2015.04.15 Sporto rinkodara ir komunikacija

InformacijaKvietimas.
Lektoriai:
Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius „Bendravimas su žiniasklaida ir konfliktinių situacijų sprendimas“,
Naujienų portalo DELFI direktorius Vytautas Benokraitis „Specialaus Delfi ir SportoTV.lt pasiūlymo sporto federacijoms pristatymas“ (pranešimas),
Kompanijos „4finance“ (prekiniai ženklai Vivus.lt ir SMScredit.lt) generalinis direktorius Gediminas Velička „Vivus.lt ir SMScredit.lt rėmimo projektai ir galimybės“.
Pranešimas spaudai.

***
2015.05.13 (Vilnius) ir 2015.05.14 (Kaunas) Finansinio savarankiškumo ir bendradarbiavimo mechanizmų stiprinimas

Informacija. Dar informacijaKvietimas.
Lektoriai:
Lietuvos sporto universiteto kancleris Mindaugas Balčiūnas „Kauno LSU-Baltų“ istorija: kaip paskutinę vietą užimančią komandą paversti viena lankomiausių lygoje?“ (pranešimas),
UAB „TopSport“ rinkodaros vadovas Skirmantas Staniulis „TOPSport rėmimo projektų principai“ (pranešimas),
UAB „Lrytas“ pardavimų vadovė Ieva Michlikaitė „Lietuvos ryto“ žiniasklaidos grupės informacinės partnerystės galimybės (pranešimas),
Asociacijos „Sportas visiems“ generalinis sekretorius Giedrius Grybauskas „Savanoriai – didelė organizatorių komanda – be papildomų išlaidų“ (pranešimas).
Pranešimas spaudai.

***
2015.06.30 Sporto rinkodara ir komunikacija

InformacijaKvietimas.
Lektoriai:
Lietuvos regbio federacijos prezidentas Rytis Davidovičius „Esminiai sėkmės faktoriai dirbant su rėmėjais“,
TV3 žiniasklaidos grupės pardavimų vadovas Aivaras Matulis „TV3 žniasklaidos grupės ir bendradarbiavimo galimybių su ja pristatymas“,
Fotografas Tomas Tumalovičius „Netradiciniai projektai, sukuriantys papildomą vertę sporto organziacijų rėmėjams“.

***
2015.08.25 Sporto rinkodara ir komunikacija

InformacijaKvietimas.
Lektoriai:
UAB „Archyvų sistemos“ generalinis direktorius Tomas Kriščiūnas „Kaip atkreipti į save verslininkų dėmesį“ (pranešimas),
Sostinės krepšinio mokyklos direktorius Andrius Čerškus „Svajonių sporto mokyklos kūrimas“ (pranešimas),
15min.lt pardavimų direktorius Marius Stanevičius „15min.lt bendradarbiavimo su sporto organizacijomis galimybės“.
Pranešimas spaudai.

***
2015.09.17 Finansinio savarankiškumo ir bendradarbiavimo mechanizmų stiprinimas

Informacija. Kvietimas.
Lektoriai:
Lietuvos sporto universiteto kancleris Mindaugas Balčiūnas „Sporto klubų vystymo inovacijos: sėkmingos praktikos pavyzdžiai“ (pranešimas),
Žurnalistas, sporto komunikacijos specialistas Gedas Saročka „Sporto renginio komunikacijos planas: nuo A iki Ž“,
Strateginės plėtros konsultacijų bendrovės „Advanced Advice“ atstovė Božena Ruselevič „ES ir kitų donorų investicijų 2014-2020 metų periodas. Galimybės ir iššūkiai“ (pranšimas).
Nuotraukų albumas.
Pranešimas spaudai.

***
2015.10.15 Sporto organizacijų rinkodara ir finansinio savarankiškumo stiprinimas


Informacija. Kvietimas.
Lektorius Balys Viršutis, Door Training „Marketingo pagrindai“.

***
2015.10.29 Sporto organizacijų rinkodara ir finansinio savarankiškumo stiprinimas

Informacija. Kvietimas.
Lektorius Balys Viršutis, Door Training „Prekės ženklas ir sporto organizacijos reputacijos ir įvaizdžio kūrimo subtilybės“.

***
2015.11.24 Finansinio savarankiškumo ir bendradarbiavimo mechanizmų stiprinimas (Kaune)

Informacija. Kvietimas.
Lektoriai:
Lietuvos sporto universiteto kancleris Mindaugas Balčiūnas „Sporto klubų vystymo inovacijos: sėkmingos praktikos pavyzdžiai“ (pranešimas),
Žurnalistas, sporto komunikacijos specialistas Gedas Saročka „Sporto renginio komunikacijos planas: nuo A iki Ž“ (pranešimas),
LSFS generalinė sekretorė Agnė Vanagienė „Sporto organizacijų galimybės pritraukti ES ir kitų donorų lėšas“ (pranešimas).
Pranešimas spaudai.

***
2015.12.09 Sporto organizacijų rinkodara ir finansinio savarankiškumo stiprinimas

Informacija. Kvietimas.
Lektorius Balys Viršutis, Door Training „Praktinės marketingo dirbtuvės“.

***
2015 m. Sporto administratorių kursai

Informacija. Apie projektą. Dalyvio paraiškos forma.
Olimpinis solidarumas, siekdamas padėti nacionaliniams olimpiniams komitetams kuo geriau įgyvendinti olimpinio sąjūdžio tikslus, vykdo įvairias sudėtines programas, tarp jų ir Sporto administratorių programą.
Sporto administratoriams skirtu projektu siekiama gilinti žinias apie olimpinį sąjūdį, jo vertybes, sportui iškylančius iššūkius ir sporto vadybą.
Lektoriai: LTOK darbuotojai ir LSU dėstytojai.
Pirmas ciklas: balandžio 1-2 d. ir balandžio 23-24 d. Pranešimas spaudai.
Antras ciklas: rugsėjo 30 – spalio 1 d. ir spalio 28-29 d. Pranešimas spaudai. Nuotraukos.
2016 metais numatytas vienas sporto administratorių kursų mokymo ciklas.