Lietuvos taekwondo federacija

Smolensko g. 10–34, LT–03201 Vilnius
taekwondolt@yahoo.com
www.taekwondo.lt

Aleksandras LEONAVIČIUS, prezidentas, 8 670 21 704

Žymantas BRAŽIŪNAS, generalinis sekretorius, 8 670 21 701
taekwondolt@yahoo.com