Sporto vadybininkų ir sporto organizacijų vadovų gebėjimų ir kompetencijų tobulinimas

2007-2013 m.
Priemonės pavadinimas: Lietuvos 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonė „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“.
Projekto pavadinimas: „Sporto vadybininkų ir sporto organizacijų vadovų gebėjimų ir kompetencijų tobulinimas“.
Sutarties Nr. VP1-1.1-SADM-06-K-01-028.

Projekto metu buvo didinamos sporto vadybininkų bei vadovų kompetencijos ir gebėjimai vadybos srityje, siekiant užtikrinti efektyvų sporto organizacijų valdymą bei skatinti tolygią sporto sektoriaus plėtrą.
Projekto „Sporto vadybininkų ir sporto organizacijų vadovų gebėjimų ir kompetencijų tobulinimas“ mokymuose buvo kviečiami dalyvauti sporto vadybininkai iš visų Lietuvos regionų, neatsižvelgiant į jų lytį, rasę arba etninę kilmę, religiją arba tikėjimą, amžių, negalią ar seksualinę orientaciją.
Įgyvendinus mokymus sporto vadybos srityje sudaromos sąlygos sporto organizacijoms pritraukti finansavimą kasdienei veiklai vystyti, kas sąlygos ne tik organizuojamų renginių kokybę, bet ir augančią sporto sektoriaus darbuotojų socialinę gerovę. Geresnės darbo sąlygos, augantis darbo užmokestis sąlygos tiek vyrų, tiek moterų didesnį finansinį stabilumą, prisidės prie pagrindinių Europos Komisijos keliamų problemų lygių galimybių srityje sprendimo – darbo užmokesčio moterims augimas, naujai sukuriamų darbo vietų prieinamumas tiek vyrams, tiek moterims, neatsižvelgiant į lytį. Apskritai, sporto sektoriuje vadyba yra pagrindinė sritis, kurioje lengviausia išvengti lyčių diskriminavimo ir plėtoti lygias galimybes tarp vyrų ir moterų.
Projekto metu buvo įgyvendinama viešinimo kampanija, kurios metu ne tik buvo viešinamos projekto veiklos, bet siekiama kelti sporto vadybininkų bei kitų sporto specialistų specialybių socialinį prestižą. Informuojant visuomenę apie naujas veiklos galimybes buvo skatinama tapti sporto vadybininkais, neatsižvelgiant į lytį, socialinį statusą, sportinius gebėjimus ir kt. Ši informavimo kampanija padėjo moterims sužinoti apie naujas veiklos galimybes, mažinti užimtumo skirtumo lygį tarp vyrų ir moterų. Kadangi remiantis 2006 metų Lietuvos sporto statistiniais duomenimis sporto vadybininkėmis dirbo tik 34 proc. moterų, akivaizdžiai reikalinga efektyvi informacijos sklaida šioje srityje.

Intensyvūs mokymai vyko Lietuvoje bei North Glasgow koledže Škotijoje.
Mokymų programos Lietuvoje:
Vadybininkų mokymai:
1. Sporto organizacijų strateginis, bei kasdieninis planavimas.
2. http://lsfs.lt/wp-content/uploads/2022/03/Sporto projektų valdymas.
3. Sporto organizacijų finansų planavimas ir valdymas.
4. Aktualių teisės aktų praktinis interpretavimas.
5. Marketingo valdymas sporto organizacijose.
6. Finansavimo pritraukimas.
7. Sporto organizacijos įvaizdžio formavimas.
Vadovų mokymai:
1. Valdymas ir lyderystė.
2. Sporto organizacijų efektyvumo didinimas.

Projekte 2009 – 2011 metais dalyvavo 1018 sporto vadybininkų, tame tarpe – 10 sporto vadovų.

Kitas įrašas
Lietuvos sporto federacijų sąjunga dalyvaus tarptautiniame Erasmus+ projekte SCORE
Ankstesnis įrašas
Lietuvos sporto mokymo specialistų profesinių įgūdžių tobulinimas bei kvalifikacijos kėlimas